IGBO Amersfoort International School
Partners

Horizontale dialoog

Wij onderhouden contacten met veel verschillende organisaties in de maatschappij. Zo zijn de andere schoolbesturen in het basisonderwijs in Amersfoort onze gesprekspartner in het Interbestuurlijk Overleg (IBO). Wij spreken regelmatig met de Samenwerkingsverbanden De Eem en Zeeluwe over passend onderwijs aan leerlingen. Via diverse werkgroepen hebben wij ook contact met organisaties in de kinderopvang, (jeugd)welzijn en met de gemeente over onderwerpen als voor- en vroegschoolse Educatie en jeugdzorg. Samen met het voortgezet onderwijs zitten wij in het PO-VO-overleg waar de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs bijvoorbeeld onderwerp van gesprek is.

Andere gesprekspartners zijn de PO Raad, verschillende hogescholen en de Universiteit Utrecht, waarmee wij spreken over opleiden en onderwijsonderzoek in de praktijk. Wij hebben een actieve rol in de onderwijsprogramma’s ‘Opleiden in de school’ en ‘Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen’.

Wij vinden het belangrijk dat ouders en medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs op onze scholen en kunnen meepraten over het schoolbeleid. Al onze scholen hebben dan ook een eigen Medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. Zij praten met de schoolleider over onderwijskundig beleid en de schoolorganisatie.

Bovenschoolse onderwerpen zoals onze jaarlijkse onderwijsbegroting en onderwerpen die voor alle scholen van de stichting gelden worden besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl