IGBO Amersfoort International School
Bijzonder verlof en leerplicht

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Kinderen van vier mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig. Als een kind vanaf zijn vierde verjaardag naar school gaat dan gaan we ervan uit dat het kind ook regelmatig de school zal bezoeken. Alleen dan zal het kind ook wennen aan regelmaat. Wel kan, als het kind nog maar pas op school is, met de leerkracht worden afgesproken dat het kind kortere schooldagen maakt. Een kind van vijf is leerplichtig en zal tijdens de schooluren op school moeten zijn.

Het kan gebeuren dat een volledige schoolweek voor een vijfjarige nog wat vermoeiend is, er kan dan gebruikt worden van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige kleuter ten hoogste vijf uur per week thuis mag blijven, mits de ouders dat tijdig doorgeven aan de schoolleiding.

Verlof en verzuim

Ziek
Kan uw kind door ziekte niet naar school komen, dan verwachten we dat u ons daarvan voor schooltijd telefonisch op de hoogte stelt.

Afspraken voor behandeling
Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan een afspraak ná schooltijd. Lukt dat niet dan verwachten we van u dat u de school vooraf op de hoogte stelt van de afwezigheid van uw kind.

Verlof voor bijzondere omstandigheden
Voor bijna alle gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming nodig van de directeur van de school. De directeur kan in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ toestemming geven tot maximaal tien dagen verlof voor bijzondere omstandigheden per schooljaar. Onder deze gewichtige omstandigheden vallen bijvoorbeeld jubileum, huwelijksfeest en begrafenis van familieleden.

Vakantieverlof buiten de schoolvakantie
We gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakantiereizen maakt in de schoolvakanties. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen het hele programma volgen, dat geldt juist ook voor de dagen rond het weekend en vlak voor of na een schoolvakantie. Een vakantiereis maken tijdens schooltijd kan alleen maar als het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen één van de schoolvakanties  een gezinsvakantie te plannen. In dit geval kunt u bij de directeur een verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties. U dient dan een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt.

Dit vakantieverlof mag:

Ongeoorloofd verzuim melden
Als een leerling zonder toestemming niet op school is, dan moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt gedaan door middel van een melding via een landelijk verzuimregister. De leerplichtambtenaar is een medewerker van de gemeente en hij bewaakt dat alle leerplichtige leerlingen ook echt naar school gaan. Bij ongeoorloofd verzuim stelt hij een proces verbaal op dat verder wordt afgehandeld door de rechter.

Voor meer informatie over de leerplichtambtenaar kunt u kijken op de website van de gemeente.

Contactgegevens leerplichtambtenaar Gemeente Amersfoort:
T: 033 4695620
E: leerplicht@amersfoort.nl

Contactgegevens leerplichtambtenaar Gemeente Nijkerk:
T: 14 033
E: leerplicht@nijkerk.eu

Contactgegevens leerplichtambtenaar Gemeente Soest:
T: 035 609 34 11
E: leerplicht@soest.nl.

SKOSS - KPOA
Postadres

Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 257 06 45

Bezoekadres

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

E-mailadres

info@skoss-kpoa.nl